Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nói hoặc được chọn để nói (thay mặt cho một nhóm); người phát ngôn (cả nam lẫn nữ)