Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partisan /pɑ:ti'zæn/  /'pɑ:tizæn (Mỹ 'pɑ:rtizn/

 • Danh từ
  người theo, người về phe (nào đó)
  đội viên phong trào kháng chiến có vũ trang; đội viên du kích
  Tính từ
  về phe (với ai), thiên vị
  you must listen to both points of view and try not to be partisan
  anh phải lắng nghe cả hai quan điểm và cố đừng có thiên vị

  * Các từ tương tự:
  partisanship