Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ) [thuộc] giáo khu
  parochial matters
  những vấn đề của giáo khu
  (nghĩa xấu) cục bộ; thiển cận
  parochial spirit
  óc cục bộ
  a parochial person
  con người thiển cận

  * Các từ tương tự:
  parochialise, parochialism, parochialist, parochiality, parochialize, parochially