Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cận thị

    * Các từ tương tự:
    near-sightedness