Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

factional /'fækʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) bè phái; gây bè phái; có tính chất bè phái

    * Các từ tương tự:
    factionalism