Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    du kích
    guerrilla warfare
    chiến tranh du kích