Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insurgent /in'sɜ:dʒənt/  

 • Tính từ
  nổi dậy; nổi loạn
  Danh từ
  người nổi dậy; quân nổi loạn

  * Các từ tương tự:
  insurgently