Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chiến sĩ, chiến binh; đấu thủ (thể thao)
    máy bay tiêm kích

    * Các từ tương tự:
    fighter bomber, fighter pilot