Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    du kích, quân du kích
    chiến tranh du kích ((như) guerilla war)