Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underground /,ʌndə'graʊnd/  

 • Phó từ
  dưới mặt đất
  the nuclear waste was buried deep underground
  chất thải nguyên tử đã được chôn sâu dưới mặt đất
  bí mật, ẩn nấp
  he went underground to avoid the police
  nó ẩn nấp để tránh cảnh sát
  /'ʌndəgraʊnd/
  Tính từ
  dưới mặt đất
  underground passages
  lối đi dưới mặt đất
  underground carpark
  bãi đổ xe dưới mặt đất
  bí mật (tổ chức chính trị…)
  the underground resistance movement
  phong trào kháng chiến bí mật
  /'ʌndəgraʊnd/
  Danh từ
  the underground
  (số ít)
  (Anh, khẩu ngữ the tube, Mỹ subway) xe điện ngầm
  travel by underground
  đi [bằng] xe điện ngầm
  tổ chức bí mật; hoạt động bí mật (nhất là về chính trị)
  contact the underground
  bắt liên lạc với tổ chức bí mật

  * Các từ tương tự:
  undergrounder