Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonconformist /'nɔnkən'fɔ:mist/  

  • Danh từ
    người không theo lề thói
    người không theo quốc giáo