Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giấu giếm; che đậy
  anh ta giấu vợ các món nợ của mình
  nó bị phát hiện mang giấu một vũ khí

  * Các từ tương tự:
  concealable, concealer, concealment