Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  da sống (chưa thuộc, mới chỉ cạo và rửa)-(đùa cợt) da người
  neither hide not hair
  không có bất cứ một dấu vết gì
  to save one's own hide
  để cứu lấy tính mạng mình; cầu an bảo mạng
  Ngoại động từ
  lột da
  (thông tục) đánh đòn
  Danh từ
  (sử học) Haiddơ (đơn vị đo ruộng đất từ 60 đến 120 mẫu Anh tuỳ theo từng địa phương ở Anh)
  nơi nấp để rình thú rừng
  Nội động từ hidden, hid
  trốn, ẩn nấp, náu
  Ngoại động từ
  che giấu, che đậy, giấu giếm; giữ kín (một điều gì)
  che khuất
  to hide one's head
  giấu mặt đi vì xấu hổ, xấu hổ vì không dám ló mặt ra
  not to hide one's light (candle) under a bushel
  ẩn

  * Các từ tương tự:
  Hidden unemployment, hiddenite