Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bí hiểm
  a cryptic remark
  một nhận xét bí hiểm

  * Các từ tương tự:
  cryptically, crypticness