Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

esoteric /,esəʊ'terik/  /,i:səʊ'terik/

 • Tính từ
  bí truyền; huyền bí
  esoteric language
  ngôn ngữ huyền bí

  * Các từ tương tự:
  esoterical, esoterically, esotericism