Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  che mạng
  bị che, bị phủ
  úp mở; che đậy, che giấu
  a veiled threat
  sự đeo doạ úp mở
  veiled resentment
  mối bực bội che giấu
  khàn (âm thanh); mờ (ảnh)
  veiled voice
  giọng khàn
  veiled negative
  bản âm mờ

  * Các từ tương tự:
  veiledly