Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không ai thấy
  I slipped from the room unseen
  tôi lẻn ra khỏi phòng mà không ai thấy
  làm không chuẩn bị trước (bản dịch)
  sight unseen
  xem sight
  Danh từ
  bản dịch ngay, không chuẩn bị trước (dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng mẹ đẻ)