Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ít ai biết, ít ai hiểu (vấn đề)
    bàn đến (viết về) những vấn đề ít ai biết đến (nhà văn)

    * Các từ tương tự:
    reconditeness