Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

covert /'kʌvət/  /'kəʊvɜ:t/

 • Tính từ
  giấu giếm, che đậy, trộm, ngầm
  a covert glance
  cái nhìn trộm
  covert threat
  mối đe dọa ngầm
  Danh từ
  bụi rậm (thú săn thường hay ẩn nấp trong đó)

  * Các từ tương tự:
  covertly, covertness, coverture