Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kỳ diệu, bí ẩn
    arcane ceremonies
    những nghi lễ bí ẩn