Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường xe lửa, đường sắt
  (thường số nhiều) ngành đường sắt
  work on (forthe railway[s]
  làm việc trong ngành đường sắt

  * Các từ tương tự:
  railwayman