Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternative /ɔ:l'tɜ:nətiv/