Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lựa chọn, sự tuyển chọn, sự chọn
  the selection of a football team
  sự tuyển chọn một đội bóng đá
  người (vật) được chọn; đội tuyển; tuyển tập
  tuyển tập thơ ca Anh thế kỷ 18
  số nhiều mặt hàng khác nhau để lựa chọn
  a shop with a huge selection of men's shoes
  một cửa hàng có nhiều kiểu giày đàn ông để lựa chọn

  * Các từ tương tự:
  selection committee