Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

additional /ə'di∫ənl/  

 • Tính từ
  thêm; bổ sung
  additional charges
  phí bổ sung

  * Các từ tương tự:
  Additional worker hypothesis, additionally