Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Additional worker hypothesis   

  • (kinh tế)
    Giả thuyết công nhân thêm vào
    Theo lập luận này, thu nhập thực tế của gia đình giảm trong thời kỳ suy thoái theo chu kỳ sẽ gây ra HIỆU ỨNG THU NHẬP