Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surrogate /'sʌrəgeit/  

 • Danh từ
  surrogate for somebody (something)
  người thay thế, vật thay thế
  surrogate mother
  người mẹ mang con thay

  * Các từ tương tự:
  Surrogate production function, surrogateship