Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surrogateship /'sʌrəgitʃip/  

  • Danh từ
    chức đại diện giám mục