Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternative protocol   

  • (kỹ thuật)
    nghi thức thay thế