Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternative hypothesis   

  • (kỹ thuật)
    giả thuyết đối lập [NB]