Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimental /iksperi'mentl/  

 • Tính từ
  dựa trên thí nghiệm; để thí nghiệm
  experimental methods phương pháp thí nghiệm
  experimental farm
  một nông trại thí nghiệm
  thực nghiệm
  experimental philosophy
  triết học thực nghiệm

  * Các từ tương tự:
  experimentalise, experimentalism, experimentalist, experimentalize, experimentally