Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revolutionary /,revə'lu:∫ənəri/  /,revə'lu:∫əneri/

 • Tính từ
  cách mạng
  revolutionary activities
  hoạt động cách mạng
  kỹ thuật di truyền sẽ có hậu quả có tính chất cách mạng đối với loài người
  Danh từ
  nhà cách mạng