Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tạo phản, nổi loạn
  mutinous workers
  những công nhân nổi loạn

  * Các từ tương tự:
  mutinously