Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmanageable /ʌn'mænidʤəbl/  

 • Tính từ
  khó trông nom, khó quản lý (công việc...)
  khó dạy; cứng đầu cứng cổ (trẻ con)
  khó cầm, khó sử dụng (đồ vật, máy móc...)
  khó làm chủ được, không làm chủ được (tình hình...)

  * Các từ tương tự:
  unmanageableness