Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insubordinate /,insə'bɔ:dinət/  

  • Tính từ
    không chịu phục tùng

    * Các từ tương tự:
    insubordinately