Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncontrollable /ʌnkən'trouləbl/  

 • Tính từ
  không kiểm soát được, không kiểm tra được
  không ngăn được, không nén được
  khó dạy, bất trị (trẻ con)

  * Các từ tương tự:
  uncontrollableness