Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disobedient /,disə'bi:djənt/  

  • Tính từ
    không vâng lời, không tuân lệnh

    * Các từ tương tự:
    disobediently