Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-grained /,krɒs'greind/  /,krɔ:s'greind/

  • Tính từ
    có thớ chéo (gỗ)
    khó chiều, khó tính (người)