Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô chủ, hoang vắng
  a derelict house
  ngôi nhà vô chủ
  derelict areas
  những vùng đất hoang

  * Các từ tương tự:
  dereliction