Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumbledown /'tʌmbldaʊd/  

  • Tính từ
    xiêu vẹo, ọp ẹp, chực sụp đổ