Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lung lay, sắp đổ
  a tottering throne
  ngai vàng lung lay
  lảo đảo, không vững; chập chững (bước đi)
  tottering steps
  bước đi không vững