Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disintegrate /dis'intigreit/  

 • Động từ
  vỡ tan
  máy bay đâm vào núi và vỡ tan
  tan rã
  the family is starting to disintegrate
  gia đình đang bắt đầu tan rã