Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ramshackle /'ræm∫ækl/  

 • Tính từ
  xiêu vẹo; mục nát
  a ramshackle house
  ngôi nhà xiêu vẹo
  a ramshackle old bus
  chiếc xe buýt cũ đã nát lắm