Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cẩu thả, xuềnh xoàng
  a neglected appearance
  bề ngoài xuềnh xoàng
  bỏ bê
  the house looks very neglected
  ngôi nhà có vẻ bị bỏ bê quá chừng