Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inactivity /,inæk'tivəti/  

  • Danh từ
    sự không hoạt động, sự thiếu hoạt động