Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    về, đối với
    she said nothing regarding your request
    bà ta không nói gì về lời thỉnh cầu của chị cả