Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apropos /,æprəʊ'pəʊ/  

 • Phó từ & Tính từ
  (vị ngữ)
  đúng lúc; thích hợp
  anh sẽ thấy đoạn cuối hết sức thích hợp

  * Các từ tương tự:
  apropos of