Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    về [việc]
    laws respecting property
    luật về tài sản