Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoãn
  doãn ngày đi
  defer making a decision
  hoãn quyết định
  Động từ
  (+ to)
  theo, làm theo (thường là vì tôn trọng)
  trong những việc như thế, tôi theo kinh nghiệm dày dạn của anh

  * Các từ tương tự:
  deference, deferent, deferential, deferentially, deferlant, deferment, defernt, deferrable, deferral