Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deferral /di'fɜ:rəl/  

  • Danh từ
    (như deferment)
    sự hoãn, sự hoãn lại