Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deferent /'defərənt/  

 • Tính từ
  (sinh vật học) để dẫn
  deferent duct
  ống (dẫn) tinh
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) deferential

  * Các từ tương tự:
  deferential, deferentially